Ordinær generalforsamling den 26. februar 2023


Kære medlemmer af Nivå Tursejlere


Herved indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling, der afholdes


Søndag, den 26. februar 2023, kl. 14:00 i klubhuset


Foreløbig dagsorden jf. vedtægterne:

1.  Valg af dirigent
2.  Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3.  Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4.  Behandling af eventuelt indkomne forslag
5.  Godkendelse af budget for det indeværende år
6.  Fastsættelse af kontingent hhv. indskud
7.  Valg til bestyrelsen
8.  Valg af bestyrelsens suppleanter
9.  Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
10.Eventuelt

 

Bemærk venligst, at forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, altså den 12. februar 2023. Forslag sendes til formanden Ulf Auvnsø, e-mail: formand@nivaa-tursejlere.dk


Den endelige dagsorden udsendes senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse tillige med regnskab og indkomne forslag.


Stemmeret har hvert myndigt medlem med 1 stemme, hvis han/hun har været medlem af klubben de sidste 3 måneder før generalforsamlingen.


Der kan stemmes med fuldmagt. Intet medlem kan afgive mere end 4 stemmer, dvs. indehave mere end 3 fuldmagter. Fuldmagtsblanket kan hentes her. Afleveres i underskrevet stand til bestyrelsen inden generalforsamlingens afholdelse.


PS!
Klubben vil efter generalforsamlingen være vært ved en beskeden anretning. Af hensyn til indkøb og lokaledisponering bedes du tilmelde dig her eller via kalenderen/din Profil på hjemmesiden.


Tilmeldingsfristen er den 22. februar 2023.

 


Sejlerhilsen

Bestyrelsen